Ladder PL — Arena Season 2

Здесь проводятся и обсуждаются турниры по Героям V
Текущая версия Heroes V: Tribes of the East 3.1
Ответить
Аватара пользователя
Geradot
Archangel
Archangel
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 23 авг 2016, 19:50
Откуда: Minsk

2 июн 2022, 02:06Сообщение


Registration
Report games' result in order


:arrow: Current rating

Изображение
Polski język

Witamy w 2 sezonie Ladder PL Arena Heroes League!

PL Arena Heroes League to turniej drabinkowy, w którym każdy może wziąć udział.
Istotą tego turnieju jest nieograniczona ilość spotkań pomiędzy przeciwnikami oraz system rankingowy z elementami podziału na dywizje. W dowolnym momencie w ciągu jednego sezonu możesz zarejestrować się do turnieju i przejść od młodego ucznia do prawdziwego gladiatora Ligi Bohaterów! Mistrzowie nie będą na ciebie czekać, gdy się spóźnisz. Zarejestruj się i pokonaj ich wszystkich!

Mapa – Mapa do turnieju Arena 1.9.9.2

Organizatorzy
Matyj ( :discord: Matyj#8800)
Geradot ( :discord: Geradot#6151)
Imladris ( :discord: Imladris#8746)
W razie potrzeby inni gracze mogą zostać poproszeni o zgłoszenie się na ochotnika jako sędziowie.

Uczestnicy
Turniej jest otwarty dla wszystkich .
Aby wziąć udział, potrzebujesz Zarejestruj się na forum i zarejestruj się w temacie rejestracji do turnieju. Rejestracja nie jest ograniczona czasowo i liczbą graczy, każdy może dołączyć do turnieju w dowolnym momencie.

Format turnieju
1 Format Ligi zakłada nieograniczoną liczbę meczów BO3 ( do dwóch zwycięstw ) z dowolnym przeciwnikiem. Gracz który wygra spotkanie , zdobywa punkty rankingowe, a przegrany traci.
2. W turnieju drabinkowym każdy gracz rozpoczyna z 12 000 punktów rankingowych w 7 (z 10) dywizji o nazwie Osiłek.
Gracz porusza się między dywizjami w zależności od jego aktualnej liczby punktów. Tabela podziału znajduje się w szczegółowym opisie formatu poniżej.
Ramy czasowe
Rejestracja: jest otwarta przez cały turniej drabinkowy. Aby potwierdzić rejestrację, musisz przesłać organizatorowi słowo kluczowe (Nie podawaj go nikomu po za organizatorami) niezgodne z Twoim pseudonimem ( Jest to dodatkowe zabezpieczenie pozwalające wam raportować gry jedyne co musicie zrobić to wysłać swój keyword do (Geradot#6151), które posłuży do wysyłania raportów. Rozgrywki odbywają się od momentu otwarcia turnieju do 30 lipca 2022r.

Szczegóły formatu turnieju

Wszyscy gracze są podzieleni na dywizje na podstawie ich aktualnego rankingu drabinki (ELO). Przejście z dywizji do dywizji następuje automatycznie w trakcie sezonu, kiedy osiągnięta zostanie odpowiednia ilość punktów.


Liczba punktów, które gracze otrzymują lub tracą w wyniku spotkania, zależy od tego, w jakiej dywizji aktualnie się znajdują – jest to wskazane w tabeli poniżej w kolumnach „+” i „-” (np. w 7 lidze osiłka, gracz otrzymuje 125 punktów za wygraną i 85 za przegraną). Wygranie „z czystym kontem 2-0” daje zwycięzcy dodatkowy bonus w postaci 10% wzrostu punktów za to spotkanie.
PL_1.png
PL_1.png (16.83 КБ) 1073 просмотра
Jeśli gracze są w różnych dywizjach, punkty otrzymane i stracone są mnożone przez dodatkowy współczynnik, jak wskazano w tabeli (10% więcej/mniej za każdą dywizję różnicy):
PTS_TABLE.png
PTS_TABLE.png (14.75 КБ) 1073 просмотра

Regulamin turnieju w języku polskim.


Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się zapytać organizatorów!

Jak grać
Do gry używamy programu GameRanger lub RADmin VPN za obopólną zgodą z przeciwnikiem.

Ustawienia podczas tworzenia gry:

Tryb ducha: Wyłącz
Szybka walka : Włącz
Auto zapis : Włącz
Równoczesne tury : Włącz
Limit czasu : 10min
Poziom trudności : bez znaczenia
Prędkość animacji : 5
Dynamiczne bitwy : wyłączone

Mecze odbywają się w formacie BO3( do 2 zwycięstw).
Wybór frakcji ustawiamy na matchup, po zdobyciu punktu przez jednego z graczy nie odwracamy pary frakcji tylko losujemy nową.
Za obopólną zgodą gracze mogą odwracać frakcję , grać mirrory czy nawet wybierać zamki. Dozwolone jest również granie na innych wyborach frakcji takich jak Baning. Dopuszczalne również jest granie innych turniejów i raportowanie ich do Laderu oczywiście jeśli przeciwnik się zgodzi.


Raportowanie gier
- Po zakończeniu meczu grę raportuje zwycięzca ( należy to zrobić na stronie w formularzu)

- Każdą grę należy dodawać pojedynczo w kolejności w jakiej się odbyła

- Należy pamiętać że przy wyniku 2-1 zwycięzca raportuje również przegraną mapę

Jeśli nie możesz zakończyć meczu na czas:

-Mecz można w każdej chwili przerwać ( Nie jest wymagane granie całego BO3 jednego dnia) i kontynuować innego dnia ( przykładowo system pozwala raportować pierwszą niedokończoną grę z przeciwnikiem X a następne dwie można spokojnie zagrać z przeciwnikiem Y natomiast gry z graczem X wpisać za jakiś czas )

- Jeśli mecz nie został zakończony i nie możesz skontaktować się z przeciwnikiem, poinformuj o tym organizatorów wpisem w tym wątku. Jeśli twój przeciwnik nie pojawi się do końca ligi, otrzymasz zwycięstwo techniczne.

- Jeśli oboje z jakiegoś powodu nie możecie dokończyć meczu na czas, poinformujcie o tym organizatorów wpisem w tym wątku. Organizatorzy rozważą przyznanie dodatkowego czasu na zakończenie meczu (do 2 dni).


Restarty


Gracze muszą zrestartować grę w następujących przypadkach:

- Jeden z graczy odwiedził Mentora pamięci i po wyrzuceniu umiejętności nie otrzymał w zamian kolejnej (Restart ten wymaga potwierdzenia po przez zrzut ekranu z buildem twojego bohatera).

- Znalazłeś błąd na mapie, który wpływa na wynik gry. W takim przypadku decyzję o wznowieniu gry mogą podjąć sędziowie (ale oczywiście grę można wznowić za obopólną zgodą). Jeśli zdecydujesz się zwrócić do sędziów, będziesz musiał przedstawić jakiś dowód błędu (zrzuty ekranu, zapisy gry, powtórki, VOD itp.)

Rozłączenia się

W przypadku rozłączenia lub awarii gry ładowany jest ostatni autozapis. Gracze powtarzają dokładnie wszystkie swoje ruchy, aż do momentu zerwania połączenia lub wyrzucenia gry. Za obopólną zgodą można nie powtarzać ruchów, a nawet rozpoczynać meczu od zera. Jeśli powtórzenie meczu trwa zbyt długo, a zwycięzca nadal nie jest oczywisty, możesz poprosić sędziów o wybór zwycięzcy. W tym celu musisz dostarczyć powtórkę swojej gry (możesz również podać zapis stream, jeśli był stream). Sędziowie wybiorą zwycięzcę lub, jeśli to niemożliwe, wyznaczą restart od zera.

Jeśli zawodnicy nie uzgodnili między sobą, jak powtórzyć walkę, zwracają się do sędziów. Sędziowie muszą wybrać zwycięzcę walki (zwycięstwo jednego z graczy lub powtórka od zera).

Jeżeli interwencja sędziów jest wymagana do wyłonienia zwycięzcy meczu, sędziowie rozpatrzą sytuację tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden gracz zapewni powtórkę bitwy. Jeśli nie ma powtórki, gra zostanie uznana za nieprzeprowadzoną.
W przypadku rozłączenia zapisanie powtórki jest obowiązkowe .
Zamiast powtórek akceptowane są również VOD, ale w tym przypadku upewnij się, że są one dostępne.
Nie zaleca się usuwania VOD-ów gier z kanału przed oficjalnym podsumowaniem wyników spotkania.

Nadmierne rozłączanie podczas gier może być karane!!

Kto wygrywa, jeśli do końca bitwy nie ma nikogo na polu bitwy

- Jeśli armie obu graczy zginęły pod koniec bitwy, zwycięzcą jest gracz, który wykonał ostatni ruch (rzucając „Armageddon”, rozbił Magiczny Kryształ .itp)
- Jeśli użyłeś zaklęcia "Wskrzeszenie Umarłych" na żywej istocie i po zabiciu przeciwnika, zostałeś bez armii, nadal jesteś uważany za zwycięzcę gry.

Ograniczenia turniejowe
Zabronione jest używanie jakichkolwiek błędów gry i mapy, (Jakiekolwiek użycie run przez Krasnoludy jest dozwolone ☺.)
Zabronione jest używanie cheatów, i inne metody nieczystej gry.
Zabrania się oglądania i słuchania streamu przeciwnika podczas gry. Zabronione jest również obserwowanie powtórek przeciwnika do końca gry (np. jeśli po levelowaniu bohatera gracze zdecydują się zakończyć grę później lub gdy jeden z graczy odejdzie).
Gra toczy się bez dodatkowych modów, z wyjątkiem modów do zmiany interfejsu graficznego i dziennika gry.
Strumienie
Każdy gracz ma prawo do streamowania swojej gry jak i komunikacji z widzami podczas gry.

Nagrody
Osoba która zdobędzie najwięcej punktów do zakończenia turnieju zostanie zapisana na liście zwycięzców na mapie Areny! ( Nie wykluczam niespodzianek Matyj ☺ )
English

Welcome to Season 2 of Ladder PL Arena Heroes League!

PL Arena Heroes League is a bracket tournament that anyone can take part in. The essence of this tournament is an unlimited number of matches between opponents and a ranking system with elements of division into divisions. At any time during one season, you can register for the tournament and go from a young student to a true Hero! The masters will not wait for you when you are late. Register and beat them all!

Map - Map for the tournament Arena 1.9.9.2


Organizers
Matyj ( :discord: Matyj#8800)
Geradot ( :discord: Geradot#6151)
Imladris ( :discord: Imladris#8746)
Other players may be asked to volunteer as referees if needed.

Participants

The tournament is open to everyone.
To participate, you need to register on the forum and register in the topic of registering for the tournament. Registration is not limited in time and the number of players, anyone can join the tournament at any time.

Tournament format

1 The League format assumes an unlimited number of BO3 matches (up to two wins) with any opponent. The player who wins the match gains ranking points and the loser loses.
2. In a ladder tournament, each player starts with 12,000 ranking points in the 7th (out of 10) division called Osiłek. The player moves between divisions depending on his current number of points. The breakdown table is in the detailed description of the format below.

Timeframe
Registration: is open for the entire bracket tournament. To confirm registration, you must send the organizer a keyword (Do not give it to anyone except the organizers) that does not match your nickname (This is an additional security that allows you to report games, all you have to do is send your keyword to (Geradot # 6151), which will be used to send The games take place from the opening of the tournament until July 30, 2022.
Details of the tournament format

All players are divided into divisions based on their current Bracket Ranking (ELO). The transition from Division to Division occurs automatically during the season when the appropriate number of points has been achieved.
PL_1.png
PL_1.png (16.83 КБ) 1073 просмотра
The number of points that players receive or lose as a result of the match depends on which Division they are currently in - it is indicated in the table below in the "+" and "-" columns (e.g. in the 7th league of the Osiłek, the player receives 125 points for winning and 85 for losing). Winning "with a clean sheet 2-0" gives the winner an additional bonus in the form of a 10% increase in points for this match.
PL_1.png
PL_1.png (16.83 КБ) 1073 просмотра
If players are in different divisions, points gained and lost are multiplied by an additional factor as indicated in the table (10% more / less for each division of difference):
PTS_TABLE.png
PTS_TABLE.png (14.75 КБ) 1073 просмотра
Tournament rules in English.
If you have any questions, don't hesitate to ask the organizers!
How to play
We use GameRanger or RADmin VPN for the game with mutual consent with the opponent.

Settings when creating a game:

Ghost Mode: Off
Quick Fight: Enable Simultaneous Turns: Enable Difficulty level: irrelevant Dynamic battles: disabled
Auto save: Enable
Time limit: 10 minutes
Animation Speed: 5

Matches are played in BO3 format (up to 2 wins).
We set the faction selection at matchup, after one of the players scores, we do not reverse the pair of factions, but draw a new one, in the case of repeating the faction from the previous match, we draw again. Faction mirrors are not allowed!
By mutual consent, players can flip factions, play mirrors or even choose castles, you can play a different faction select like Banning too.
It is also allowed to play other tournaments and report them to Lader, of course, if the opponent agrees.

Game reporting
- At the end of the match, the game is reported by the winner (this must be done on the page in the form)
- Each game should be added individually in the order in which it was played
- Note that on a 2-1 score, the winner also reports a losing map

If you cannot finish the match on time:
-The match can be interrupted at any time (It is not required to play the whole BO3 on one day) and continue on another day (for example, the system allows you to report the first unfinished game with opponent X, and the next two can be easily played with opponent Y, and games with player X can be entered after some time )
- If the match has not been completed and you cannot contact your opponent, please inform the organizers with an entry in this thread. If your opponent doesn't show up by the end of the league, you'll get a technical victory.
- If for some reason you both cannot finish the match on time, please let the organizers know with an entry in this thread. The organizers will consider allocating additional time to finish the match (up to 2 days).

Restarts

Players must restart the game in the following cases:
- One of the players visited the Memory Mentor and after throwing a skill he did not receive another one in return (this restart requires confirmation by a screenshot of your hero's build).
- You found a bug on the map that affects the outcome of the game. In this case, the decision to resume play may be made by the referees (but of course the game can be resumed by mutual consent). If you choose to refer to the judges, you will need to provide some evidence of error (screenshots, saves, replays, VOD, etc.)

Disconnections
In the event of a disconnect or game crash, the last autosave is loaded. Players repeat all their moves exactly until the connection is broken or the game is thrown. By mutual consent, you can not repeat the moves and even start the match from scratch. If the replay of a match is taking too long and the winner is still not obvious, you can ask the referees to choose a winner. To do this, you need to provide a replay of your game (you can also provide a stream record, if there was a stream). The judges will choose the winner or, if this is impossible, they will set a restart from scratch.
If the contestants have not agreed on how to repeat the bout, they turn to the judges. The judges must choose the winner of the fight (one player's victory or a replay from scratch).

If intervention by the referees is required to determine the winner of the match, the referees will only consider the situation if at least one player provides a replay of the battle. If there is no replay, the game will be deemed not played. In case of disconnection, saving a replay is obligatory. VODs are also accepted instead of repetitions, but in this case make sure they are available. It is not recommended to remove game VODs from the channel before the official summary of the results of the meeting.

Disconnecting excessively during games can be penalized !!

Who wins if there is no one on the battlefield by the end of the battle

- If both players' armies have died at the end of the battle, the winner is the player who made the last move (throwing "Armageddon", smashed the Magic Crystal, etc.)
- If you used the spell "Raise the Dead" on a living creature and after killing your opponent, you are left without an army, you are still considered the winner of the game.

Tournament Restrictions

1. It is forbidden to use any game or map errors (Any use of runes by Dwarves is allowed ☺.)
2. It is forbidden to use cheats and other methods of foul play.
3. It is forbidden to watch and listen to the opponent's stream during the game. It is also forbidden to observe the opponent's repetitions until the end of the game (e.g. if, after leveling the hero, players decide to end the game later or when one of the players leaves).
4. The game is played without additional mods, except for mods for changing the graphical interface and game log.
Streams
Each player has the right to stream his game and communicate with viewers during the game.
Awards
The person with the most points by the end of the tournament will be entered in the winners list on the Arena map! (I do not exclude surprises Matyj ☺)
Русский

Добро пожаловать на Второй Ладдер Польской Арены!

PL-Arena League — ладдер-турнир, в котором может принять участие любой желающий.
Суть данного турнира в неограниченном количестве встреч между оппонентами и рейтинговой системе с элементами деления на дивизионы. В любой момент на протяжении одного сезона ты можешь зарегистрироваться на турнир и пройти путь от молодого чемпиона до настоящего гладиатора Heroes League!

Карта турнира - Arena 1.9.9.2

Организаторы и судьи

Matyj ( :discord: Matyj#8800)
Geradot ( :discord: Geradot#6151)
Imladris ( :discord: Imladris#8746)
Участники

Турнир открыт для всех желающих.
Для участия нужно зарегистрироваться на форуме и записаться в теме регистрации на турнир. Регистрация не ограничена по времени и количеству игроков, каждый может в любое время присоединиться к турниру.

Формат турнира

1.Формат Heroes League предполагает неограниченное количество встреч бо3 (до двух побед) с любыми оппонентами по взаимной договоренности. Игрок, победивший во встрече, зарабатывает очки рейтинга, а проигравший — теряет.

2. В ладдер-турнире каждый игрок начинает с 12000 очками рейтинга в 7-ом (из 10-ти) дивизионе имени Dexterwar`a. Игрок перемещается между дивизионами в зависимости от своего текущего рейтинга. Таблицу дивизионов можно посмотреть в подробном описании формата ниже.

3. Каждая начатая встреча должна быть доиграна.

Сроки турнира

Регистрация: на протяжении всего ладдер-турнира. Для подтверждения регистрации нужно выслать ораганизатору ключевое слово, не совпадающее с вашим никнеймом, которое будет использоваться для отправки отчетов.
Игры проходят с момента открытия турнира по 30 июля 2022 года.

Все игроки делятся на дивизионы в зависимости от их текущего рейтинга ладдерного ELO. Переход из дивизиона в дивизион происходит автоматически в течение сезона при достижении соответствующего рейтинга.

Количество очков, которые игроки получают или теряют в результате встречи, зависит от того, в каком дивизионе они сейчас находятся - оно указано в таблице выше в столбцах "+" и "-" (например, в 7 дивизионе игрок получает 125 очков за выигрыш и теряет 85 за проигрыш). Победа "всухую" дает победителю дополнительный бонус в виде надбавки 10% очков за эту встречу.
PL_1.png
PL_1.png (16.83 КБ) 1073 просмотра
Если игроки находятся в разных дивизионах, получение и потеря рейтинга умножается на дополнительный коэффициент так, как указано в таблице:
PTS_TABLE.png
PTS_TABLE.png (14.75 КБ) 1073 просмотра

Правила турнира идентичны стандартным правилам официальных турниров портала
Канальчик лучшего картодела 2017 года: https://www.youtube.com/channel/UCE3s39 ... AQEHrxiJOQ

Ответить